TicketSmart

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)
1. Általános rendelkezések

1.1. A csakvarszinhaz.hu. online jegyértékesítő rendszer Csákvár Város Önkormányzatának (8083 Csákvár, Szabadság tér 9., Adószám: 15727055-2-07) internetes katalógusa, amelyben a csákvári kulturális intézmények által forgalomba hozott jegyeket, illetve bérleteket kínál eladásra. A Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Eladó) honlapján keresztül történt kiválasztással, valamint a kapcsolódó banki oldalon való online bankkártyás fizetéssel a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (a továbbiakban: Vevő) között.

1.2. A jelen ÁSZF 2020. 09.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosítások a közzététel napján lépnek hatályba. A felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.3. A Vevő a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit.

1.4. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A szerződés tárgya

2.1. Az Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek és bérletek,a melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerhetők meg.

3. Szerződő felek

3.1. Az Eladó kizárólag a www.csakvarszinhaz.hu oldalon, a saját, valamint a vele szerződésben álló kulturális intézmény logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül kiválasztott, az ott, illetve a rendezvényszervező saját honlapján szereplő vásárlási feltételek szerint a kapcsolódó banki oldalon megvásárolt jegyekért, bérletekért felel.

3.2. A Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait (név; vásárlási cím; e-mail cím; telefonszám), az Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vevőt terheli. Az Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

3.3. A Vevő által hibásan közölt adatok alapján kiállított számla érvénytelenítése és a helyes adatokat tartalmazó - ismételten kiállított - számla külön-eljárási díja 2500 Ft. Ezen összeg a Vevő felé, a kijavításra vonatkozó írásbeli kérelmét követően kiszámlázásra kerül, amelynek kiegyenlítése után áll az Eladó módjában a korrigált adatokat tartalmazó számla kiállítása és postázása a Vevő felé. A számla kijavítására vonatkozó kérelmet a Vevő a kiállítás dátumától számított öt munkanapon belül kell eljuttatnia az Eladó részére postai úton és/vagy elektronikus úton a következő címre/elérhetőségre: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. e-mail: szinhaz@csakvar.hu

4. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

4.1. A jegyek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételár kiegyenlítése az alábbiak szerint kizárólag készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel, ez utóbbi esetén az Eladó internetes oldaláról továbblépve a vele szerződésben álló bank honlapján történhet. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért az Eladó nem tud felelősséget vállalni.

4.2. Az Eladó által működtetett rendszer automatikus visszaigazoló e-mailjének – amely tartalmazza a foglalási számot, ill. a vásárlási azonosítót – kiküldésével, illetve az egyes tranzakcióknak a honlap „Jegyrendeléseim” menüpontjában való megjelenítésével igazolja az Eladó az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség a Vevőt terheli.

4.3. A Vevő által megadott vásárlási adatok alapján az Eladó elektronikus számlát állít ki, amelyet a vételár megfizetését követően haladéktalanul eljuttat vevő részére az általa megadott e-mail címre.

4.4. A rendezvény szervezője fenntartja magának az azonnali, külön előzetes értesítés és indoklás nélküli jegyár módosítás jogát. A jegyvásárlás során a jegyvásárlási tranzakció megindítása során feltüntetett árak fizetendők.

4.5. A jegyek átvétele az alábbi módokon lehetséges: • Személyesen: Csákvár Város Önkormányzata ügyfélszolgálatán (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.), a vételár egyidejű, készpénzben történő megfizetését követően (hétfőtől csütörtökig 8-15.30 óra között, pénteken 8-12 óra között) • HOMEticket vásárlás esetén: lásd 10.5. pont

5. Jegyvásárlás és fizetés bankkártyával

5.1. A jegy vételárának átutalással történő kiegyenlítését felek akkor tekintik teljesítettnek, ha azzal a Vevő által megjelölt pénzforgalmi számla teljes egészében megterhelésre kerül, és ezzel egyidejűleg erről eljáró bank visszaigazolást küld az Eladónak.

5.2. Amennyiben a tranzakció bármilyen okból sikertelenül zárul, az Eladó az eljáró bank válaszüzenetét a vásárló tudomására hozza.

5.3. A sikeres tranzakció után rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mail kiküldésével igazolja az adott vásárlás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló, a vásárlási azonosítót is tartalmazó e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldi meg az Eladó.

6. HOMETICKET rendszerben vásárolt jegyek

6.1. A saját nyomtatású jegyeket vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen az Eladónál, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és az egyedi azonosítószám olvasható.

6.2. A szabályszerűen megvásárolt jegy ellenértékét Eladó csak abban az esetben téríti vissza, ha a rendezvény elmarad, vagy azt elhalasztják. Felek tudomásul veszik, hogy a rendező a program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartja. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

6.3. A HOMETICKET rendszerben vásárolt, saját nyomtatású jegyek után minden esetben a vételáron felül, jegyenként 190 forint + a kosár értékének 2%-a, de maximum vásárlásonként 1390 forintnak megfelelő összegű kezelési költségi kerül felszámításra, melyet vásárló a vételár kiegyenlítésével egyidejűleg, azonos módon köteles megfizetni. A kezelési költséget az Eladó a rendezvény elmaradása esetén sem téríti vissza vásárló részére.

7. Elállás

7.1. Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje, illetve azt teljesítettnek tekintse (a személyes átvétellel igényelt jegyek és bérletek esetében). Fentiek értelmében Vevő elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat. Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

8. Panaszkezelés

8.1. Az Eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti: Telefonszám: 06-22/582-310 E-mail cím: szinhaz@csakvar.hu Postacím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

8.2. Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vevőnek.

8.3. Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi az Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.4. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

8.5. A Vevő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Fejér Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

8.6. A Vevőnek panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

8.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

8.9. A Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

8.10. Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

8.11. Amennyiben a Vevő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vevőnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: • az eljáró bíróságot; • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet . A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

9. Adatvédelem

9.1. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó az online vásárlás és regisztráció folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat az érintett kulturális intézményen kívül harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.

9.2. A Vevő személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó azokat a fenti módon kezelje.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Az Eladó online jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára. A megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában, kivéve a 10.5. pontban megjelölt eseteket.

10.2. Az Eladó által értékesített belépőjegyek mindegyike egyedi vonalkóddal van ellátva. A Vevő kötelessége ezt a vonalkódot bizalmasan kezelni, azaz nem hozzáférhetővé tenni harmadik személy részére (például fénykép, szociális hálón való megosztás, stb. által). Ennek elmaradásából eredően a jegy vonalkódjával való esetleges visszaélésekből keletkezett bárminemű kárért az Eladó semminemű felelősséget nem vállal.

10.3. Az Eladó kulturális intézménye(i) a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Műsorváltozás esetén, illetve amennyiben az előadás elmarad, a jegyek visszaváltása az adott rendezvényre vonatkozó egyedi feltételek alapján történik, melyről Vevőt a regisztrációkor megadott elérhetőségein tájékoztatjuk.

10.4. Az Eladó elérhetőségei: telefonszám: +36 22/582-310 e-mail cím: szinhaz@csakvar.hu

10.5. A rendezvények időpontja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján változhat. A korábban megvásárolt jegyek ára visszatéríthető vagy átváltható új időpontra.